top of page

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ    

 1. Εισαγωγή

Για την εταιρία μας LB OE, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός Ενωτικών αρ. 10, ΑΦΜ 998075830 ΔΥΟ Α’ Θεσσαλονίκης , email: info@cleveroffers.gr, τηλ : 2104408889, website: www.cleveroffers.gr, (εφεξής «εταιρία» ή επιχείρηση) η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας έχει πρωταρχική σημασία, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας, όπως ενδεικτικά υποψήφιοι ή ενεργοί πελάτες, υποψήφιοι αγοραστές ή αγοραστές, καταναλωτές, επισκέπτες ιστοσελίδας, υποψήφιοι εργαζόμενοι ή εργαζόμενοι, προμηθευτές, ιδιώτες,  συνεργαζόμενοι τρίτοι, επισκέπτες,  κλπ.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους και τη σχετική Πολιτική Ιδιωτικότητας, Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της «εταιρίας». Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας και την υπογραφή σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας συμβατική σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης της κάθε  υπηρεσίας μας.

 

2.  Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας.

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, κατά περίπτωση, στοιχεία όπως   ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), φυσικές ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις, αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας, καλούντες και καλούμενοι τηλεφωνικοί αριθμοί, παραλήπτες μηνυμάτων SMS/MMS, στοιχεία τραπεζικών/χρεωστικών/ προπληρωμένων καρτών σας, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών σας, υπολογιστή, έξυπνου κινητού, tablet, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας (log files, cookies κλπ), και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου 4624/2019, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 

 

 

 

 

3.  Η φύση των εργασιών της «εταιρίας»

Σας ενημερώνουμε, ότι η «εταιρία» μας συνεργάζεται με εμπορικές εταιρίες προωθώντας μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, προιόντα ή/και υπηρεσίες τους, με στόχο την πώληση.

Η «εταιρία» προωθεί διαφημιστικά, μέσω της ιστοσελίδας της,  σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook  ή η google κλπ., προϊόντα ή/και υπηρεσίες Εφόσον δεχθεί τηλεφωνήματα ή μηνύματα ανταπόκρισης από υποψήφιους αγοραστές των προιόντων ή / και υπηρεσιών, δύναται να συλλέξει και επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων αγοραστών.

Οι ιστοσελίδες και τα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούν  πρωτόκολλο   SSL για ασφαλές συναλλαγές .

 

 4.   Το «σύστημα αρχειοθέτησης» της εταιρίας

Ο παρών ΓΚΠΔ εφαρμόζεται στην, εν όλω ή εν μέρει, αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης (άρθρο 2 παρ. 1 ΓΚΠΔ).

Η «εταιρία» εφόσον επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα των προαναφερομένων  φυσικών ή νομικών προσώπων τα αποθηκεύει σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή. Εν συνεχεία τα  κρυπτογραφεί με τρόπο  που διασφαλίζεται η υψηλή προστασία των εμπεριεχόμενων δεδομένων. Για την προστασία των αρχείων αυτών λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα, ώστε να είναι απροσπέλαστα και οι πληροφορίες να παραμένουν εμπιστευτικές και ασφαλείς.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να επεξεργάζεται η «εταιρία», οι  σκοποί επεξεργασίας και οι νομικές βάσεις της επεξεργασίας

Η «εταιρία» μας δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα υποψηφίων αγοραστών, για τους κάτωθι σύννομους σκοπούς :

 • Για τον σκοπό της τηλεφωνικής επαφής και επικοινωνίας με τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα (υποψήφιους αγοραστές) με στόχο την προώθηση προϊόντων ή /και υπηρεσιών .

 • Για τον σκοπό της σύναψης - υπογραφής σύμβασης πώλησης των προϊόντων ή /και υπηρεσιών  των πιο πάνω προσώπων με τους πελάτες. 

Τα προσωπικά δεδομένα, που μπορεί να επεξεργάζεται η «εταιρία» κατά την αρχική επικοινωνία της με τον υποψήφιο αγοραστή, είναι τα απολύτως απαραίτητα για την σύναψη σύμβασης , όπως :

 • Όνομα ,Επίθετο, Όνομα πατρός , Στοιχεία εταιρίας

 • Στοιχεία ταυτοποίησης όπως ΑΦΜ, Τηλέφωνο (κινητό και σταθερό)

 • Στοιχεία ΑΔΤ

 • Διεύθυνση έδρας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Αντίγραφα λογαριασμών .

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων αγοραστών επεξεργάζεται η «εταιρία» με τη ρητή συγκατάθεσή τους, (άρθρο 6 παρ. 1 α ΓΚΠΔ) ή με τη νομική βάση εκτέλεσης της σύμβασης, (άρθρο 6 παρ. 1 β ΓΚΠΔ) που εφαρμόζεται  και σε προ συμβατικό στάδιο ή με τη βάση της εξυπηρέτησης νόμιμου συμφέροντος της εταιρίας (άρθρο 6 παρ. 1 στ ΓΚΠΔ).

 

6.    Αποδέκτες-διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ενός εκάστου υποψήφιου αγοραστή- αποδέκτης  που συναινεί στην επεξεργασία των δεδομένων του είναι η εταιρία .

Η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων , για την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών ή πώληση προϊόντων που έχετε ζητήσει , ενδέχεται να μοιραστούν με συνεργάτες που συμμετέχουν στη διαδικασία  ολοκλήρωσης των υπηρεσιών, ενδεικτικά εταιρίες προμηθευτές των προϊόντων ή των υπηρεσιών  που σας προσφέρουμε , εταιρίες ταχυμεταφορών και βάση των απαιτούμενων νομικών κανονισμών και προδιαγραφών που θέτει ο ΓΚΠΔ. 

 

 

7. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης και διαγραφής προσωπικών δεδομένων

            Η «εταιρία» αποθηκεύει σε τα στοιχεία των φυσικών και νομικών προσώπων  που προέβησαν σε αγορά προιόντος ή/και υπηρεσίας του πελάτη για 5 έτη (όση και η παραγραφή της αξίωσης) από την υπογραφή της σύμβασής τους με τον πελάτη. Άλλως και σε περίπτωση δικαστικής διένεξης του αγοραστή με τον υπεύθυνο πελάτη, διατηρεί τα στοιχεία αυτά μέχρις τελεσιδικίας λόγω ενδεχόμενης εμπλοκής της «εταιρίας» στη δικαστική αυτή διένεξη. Εν συνεχεία τα στοιχεία  καταστρέφονται.

 

8.  Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η «εταιρία» εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας έναντι των κινδύνων και για την επιλογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, η «εταιρία» λαμβάνει υπόψη της τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.

​​

 

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και η βασιζόμενη σε αυτή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην οποία η «εταιρία» προβαίνει, στηρίζεται στις παρακάτω αρχές :

 • Στην αρχή της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας.

 • Στην αρχή του περιορισμού του σκοπού,

 • Στην αρχή της αναλογικότητας «ελαχιστοποίηση των δεδομένων»,

 • Στην  αρχή της ακρίβειας των δεδομένων,

 • Στην αρχή της «ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας»,

 • Στην αρχή του καθορισμού της χρονικής διάρκειας της επεξεργασίας «περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»,

 • Στην αρχή της λογοδοσίας του υπευθύνου επεξεργασίας,    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

9. Δικαιώματα των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων

 • Δικαίωμα ενημέρωσης

Έχετε δικαίωμα πληροφόρησης για την επεξεργασία την οποία θα τύχουν τα προσωπικά δεδομένα σας. Έτσι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας οφείλει να σας παράσχει κάθε πληροφορία που αναφέρεται στα άρθρα 12, 13, 14, 15 έως 22, και 34 ΓΚΠΔ.

 • Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

 • Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

 • Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος  επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

 • Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στην «εταιρία»  στο e-mail: info@cleveroffers.gr

 • Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

 

10.  Δεδομένα ανηλίκων

Επί της αρχής, δεν αποτελεί πολιτική της «εταιρίας» να αναζητεί ή λαμβάνει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω τρίτων. Ωστόσο, δεδομένου, ότι είναι αδύνατο να ελέγχεται πάντοτε η ηλικία των προσώπων που εισέρχονται ή χρησιμοποιούν τον ιστότοπο της «εταιρίας», συστήνεται σε γονείς και κηδεμόνες ανηλίκων να επικοινωνήσουν άμεσα με την «εταιρία», εάν διαπιστώσουν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση δεδομένων εκ μέρους των ανηλίκων για τους οποίους είναι υπεύθυνοι, προκειμένου να ασκήσουν αντίστοιχα τα δικαιώματα που τους παρέχονται, εφόσον αυτό είναι εφικτό και επιτρεπτό από τηνομοθεσία.

 

11.  Διαδικτυακές  τεχνολογίες

Η «εταιρία» δύναται να συλλέγει μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας και την εν γένει επισκεψιμότητα στον ιστότοπο της, όπως ενδεικτικά είναι η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP) και είδος περιηγητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, cookies, αόρατα pixel και web beacons για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με την περιήγηση σε αυτά.

Η «εταιρία» επί του παρόντος δεν χρησιμοποιείcookies. Πλην όμως δύναται στο μέλλον να χρησιμοποιήσει. Για την επεξεργασία δεδομένων μέσω χρήσης cookies θα σας ενημερώσει στον κατάλληλο χρόνο με επικαιροποιημένες τις παρούσες πολιτικές.

 

12.  Αποποίηση ευθύνης για ιστότοπους τρίτων

Στον ιστότοπο της «εταιρίας», ενδέχεται να παρέχονται  ή να παρασχεθούν στο μέλλον σύνδεσμοι, οι οποίοι ανακατευθύνουν περαιτέρω τον χρήστη σε ιστότοπους τρίτων. Η «εταιρία» δεν ελέγχει τους εν λόγω ιστότοπους τρίτων και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτούς ή σε περαιτέρω συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτούς. Η «εταιρία»  δεν ευθύνεται για τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου τρίτων ή για το περιεχόμενο των ιστότοπων τρίτων.

 

13.  Επικοινωνία για ερωτήσεις ή σχόλια

 

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας,  Ασφάλειας και Προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@cleveroffers.gr 

 

 

 

 

14.   Ισχύς της Πολιτικής, Ιδιωτικότητας, Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική εφόσον ανακοινώθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της «εταιρίας» www.cleveroffers.gr, συνιστά εκ των ων ουκ άνευ ενημέρωση (άρθρα 12 κι 13 και 15 – 22 ΓΚΠΔ), σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας (άρθρο 5 παρ. 1 α ΓΚΠΔ), των φυσικών προσώπων των οποίων προσωπικά δεδομένα επεξεργάζεται.

 

Η παρούσα Πολιτική επικαιροποιήθηκε από την «εταιρία» στις 8-10-2021 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.

bottom of page